DOS Pomurje‎ > ‎Dokumenti‎ > ‎

Zapisnik 13. seje predsestva ZOSS


ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
PREDSEDSTVO ZOSS

Datum: 12. november 2010

ZAPISNIK 13. SEJE PREDSEDSTVA ZOSS

Seja je bila 11. 11. 2010 v prostorih Odbojkarske zveze Slovenije v Ljubljani.

Seja se je začela ob 17:00.

Prisotni člani predsedstva: Boris Spačal, Robert Gruškovnjak, Miha Mačus, Tomaž Melavc in
Nejc Klinar.
Ostali prisotni: Igor Dolinšek, Mitja Koželj, Brane Maček, Eva Tomec, Mojca Tovornik in
Mihajlo Milojević.
Sejo je sklical in vodil Boris Spačal.

Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 12. seje predsedstva ZOSS
3. Srečanje s predsednikom ERC v Izoli
4. Pregled sklepov s setanka z OZS
5. Sodniška oprema
6. Sponzor
7. Izplačevanje DOS-om v sezoni 2010/2011
8. Prevod knjige primerov in nova navodila za pisanje zapisnika
9. Razno
Predsednik ZOSS je pozdravil vse prisotne na seji.

Ad. 1)
Sklep 1: Predlagani dnevni red se sprejme.
V prihodnje se točke vezane na sodelovanje OZS-ZOSS uvrsti takoj za točko potrditev
dnevnega reda.

Ad. 2)
Predsedstvo je pregledalo zapisnik 12. seje predsedstva. Sekretar ZOSS je predstavil 3
dopolnila, ki so jih predlagali prisotni na 12. seji. Dopolnila se sprejme, zapisnik se ustrezno
dopolni oz. popravi.
Sklep 2: Zapisnik 12. seje predsedstva s sprejeto spremembo se potrdi.
Predsedstvo ZOSS stran 2 od 5

Ad. 3)
Predsednik ZOSS je na kratko povzel dogajanje na srečanju s predsednikom evropske
sodniške komisije, g. Janom Rekom. Informacije, ki smo jih prejeli s strani g. Reka bo
strokovna komisija lahko uporabila pri izobraževanju sodnikov. Prav tako smo izvedeli
pomembne informacije za delovanje ZOSS. Miha Mačus je dodal, da je g. Rek poudaril, da
zveze premalo aktivno sodelujejo s komisijami CEV. Potrebno je več komunikacije.

Ad. 4)
Predsednik ZOSS je povedal, da so bili izvršeni vsi sklepi s sestanka OZS-ZOSS razen
poravnave dolga, ki ga ima OZS do ZOSS. Mitja Koželj je pojasnil, da do danes še niso
uspeli zagotoviti sredstev za poplačilo tega dolga. OZS se bo potrudila sredstva zagotoviti v
prihodnjih dneh.
Do ZOSS imajo dolg še klubi OK ŽŠD Tabor Maribor, OK Kurent in OK Ljutomer, ki pa ne
tekmujejo v tekmovanjih OZS v letošnji sezoni. Mojca Tovornik je povedala, da OK ŽŠD
Tabor Maribor verjetno več ne obstaja, ter predlagala, da se ustanovi komisija, ki lahko dolg
odpiše.
Sklep 3: Sekretar ZOSS preveri, če našteti klubi pravno formalno obstajajo.
Mitja Koželj je povedal, da bo OZS v prihodnje bolj redno pošiljala suspenze neplačnikom.
Hkrati je predlagal, da suspenzi veljajo le za članske lige, ne pa tudi za mlajše selekcije.
Miha Mačus je podal pobudo, da se ustanovi delovna skupina, ki bo pripravila nov dogovor o
sodelovanju med OZS in ZOSS. Dogovor naj bi obsegal komunikacijo med OZS in ZOSS,
plačevanje sodnikov, …
ZOSS v skupino predlaga Miho Mačusa in Nejca Klinarja. OZS bo imena kandidatov
posredovala v roku 14 dni.
Sklep 4: Predstavnika ZOSS v delovni skupini za sodelovanje z OZS sta Miha Mačus in Nejc
Klinar.

Ad. 5)
Robert Gruškovnjak je pojasnil, da je prišlo do težav pri dobavi vzorca opreme s strani Mure.
Pred sejo je dobil zagotovilo s strani Mure, da bodo v primeru, da jih izberemo kot novega
dobavitelja opreme zagotovili sledeče:
- vzorec opreme do konca meseca
- do 15.1.2011 opremljen vsak sodnik ZOSS
- cena kompleta opreme (hlače + majica kratki rokav) 68,4 €
Miha Mačus je predstavil nov pristop k sodniški opremi, ki je manj formalen in vsebuje novo
celostno podobo ZOSS (logotip, …). Ponudba, ki jo je pridobil vsebuje sledeče:
- brezplačna izdelava celostne podobe zveze
- sponzorstvo v znesku 1.200 € (enkratni znesek)
- cena kompleta opreme (hlače + majica kratki rokav) 62 €
Predsedstvo ZOSS stran 3 od 5
Predsedstvo se strinja, da se pridobi dodatne možnosti za logotip ZOSS. Sekretar ZOSS
pripravi razpis oz. natečaj za nov logotip ZOSS.
Sklep 5: Dosedanjemu dobavitelju, podjetju Lohnko inženiring se pošlje dopis z odpovedjo
pogodbe o sodelovanju.
Ker predsedstvo ZOSS še nima vseh potrebnih informacij za izbiro novega dobavitelja
opreme Miha Mačus in Robert Gruškovnjak od ponudnikov opreme pridobita dodatne
informacije, ki jih potrebuje predsedstvo ZOSS za dokončno izbiro dobavitelja opreme
(dobavljivost, material, vzorec, zaloga, dinamika naročanja, potencialno sponzorstvo, …).
Sklep 6: Miha Mačus in Robert Gruškovnjak pridobita dodatne podatke o ponudbah, ki sta jih
pridobila.

Ad. 6)
Nejc Klinar je pojasnil, da je potencialni sponzor zavrnil njegov prvotni predlog o pogojih
sodelovanja z ZOSS. Marketinška služba potencialnega sponzorja bo sedaj ocenila vrednost
ponujenega s strani ZOSS in posredovala nasprotno ponudbo. Nejc Klinar je povedal, da je
na tem področju pričakoval več aktivnosti in komunikacije s strani predsednika in
predsedstva ZOSS.
Potrebno je ustanoviti delovno skupino za prijavljanje na razpise, sodelovanje z drugimi
organizacijami, državami, pridobitev statusa društva v javnem interesu, … Prav tako je
potrebno pripraviti prošnjo za donatorstvo oz. prodajno pismo, ki naj vsebuje vse podatke o
tem, kaj ZOSS nudi potencialnemu sponzorju.
Sklep 7: Sekretar ZOSS članom predsedstva pošlje osnutek prošnje za donacije, ki je bila
poslana leta 2009.

Ad. 7)
Predsedstvo je sprejelo nov način izplačevanja sodniških nadomestil za tekmovalno sezono
2010/2011. Izplačila se bodo izvajala po abecednem vrstnem redu. Nakazilo prvega obroka
od A-Ž, nakazilo drugega obroka od Ž-A, nakazilo tretjega obroka od A-Ž, … Nakazilo bo
izvedeno vsakega 15. v mesecu (prvo nakazilo 15. novembra za september in oktober) po
prej opisanem vrstnem redu. V primeru, da ni dovolj sredstev za izplačilo vsem društvom se
izplačilo izvede za društva po predvidenem vrstnem redu do izrabe razpoložljivih sredstev.
Ostala društva dobijo prav tako po predvidenem vrstnem redu takoj, ko se na računu ZOSS
nabere dovolj sredstev za izplačilo naslednjemu društvu.
Sklep 8: Predsedstvo ZOSS potrjuje nov način izplačevanja sodniških nadomestil za
tekmovalno sezono 2010/2011.
Sklep 9: Sekretar ZOSS pripravi dopis za DOS-e (predsedniki in tajniki), ki le tega
posredujejo članom svojega DOS-a.

Ad. 8)
Predsednik ZOSS je pojasnil, da je od Marka Seifrieda dobil ponudbo za prevod knjige
primerov in dopolnitev navodil za pisanje mednarodnega zapisnika. Cena prevoda je 2.000
€. Sekretar ZOSS preveri, koliko strani obsega prevod knjige pravil.
Predsedstvo ZOSS stran 4 od 5

Ad. 9)
- Mojca Tovornik je sekretarja ZOSS pozvala, naj vabila na seje predsedstva ZOSS
pošilja tudi predsednikom komisij ZOSS, ter da naj v vso korespondenco predsedstva
ZOSS vključi tudi njo kot predsednico nadzornega odbora ZOSS.
- Predsedstvo ZOSS je pregledalo dopis, ki ga je poslala strokovna komisija in potrdila
predlagane sklepe.
Sklep 10: Predsedstvo ZOSS potrjuje predloge strokovne komisije podane v dopisu dne 10.
11. 2010.
- Robert Gruškovnjak je predsednika ZOSS vprašal, ali je kakšna dodatna informacija
glede programa za pisanje potnih nalogov. Predsednik ZOSS je pojasnil, da projekt
še ni izpeljan.
- Predsedstvo je spremenilo ceno sodniškega grba. Cena se zniža z 6,30 € na 5,00 €.
Prav tako je sprejelo sklep, da sodniki, ki opravijo izpit za sodnika 1. ali 2. razreda
prejmejo grb brezplačno.
Sklep 11: Cena sodniškega grba je 5,0 €.
Sklep 12: Sodniki, ki opravijo izpit za sodnika 1. oz. 2. razreda v ceni kotizacije prejmejo tudi
sodniški grb.
- Predsedstvo ZOSS je obravnavalo prošnji DOS Gorenjske in DOS Ljubljana za
povračilo stroškov ogleda finala svetovnega prvenstva Petru Končniku in Dejanu
Perčiču.
Sklep 13: Predsedstvo ZOSS potrjuje povračilo stroškov Petru Končniku za ogled finala SP v
rimu v višini 338,43 €. Stroški vključujejo letalsko karto in 1 nočitev v Rimu.
Sklep 14: Prošnji DOS Ljubljana za povrnitev stroškov Dejanu Perčiču za ogled finala
svetovnega prvenstva v Rimu se ne ugodi.
Peter Končnik je podal tudi poročilo iz Rima. Predsedstvo ZOSS naproša Petra Končnika, da
poda bolj natančno poročilo v bolj uradni obliki (dopis).
Predsedstvo je mnenja, da je potrebno v prihodnje v naprej določiti, koga se pošilja na
katere dogodke in postaviti jasne kriterije. V tem primeru je predsedstvo presodilo, da je
prisotnost Petra Končnika zadostna in ni potrebna udeležba Dejan Perčiča.
- Predsedstvo ZOSS je potrdilo tudi stroške povezane z obiskom g. Reka v Sloveniji
(predsednik ERC) v višini 265,05 €. Stroški vsebujejo pogostitev v Izoli in simbolično
darilo.
- Predsedstvo je prejelo tudi prošnjo Petra Končnika za povrnitev stroškov gostovanja
g. Reka v Sloveniji v višini 655,80 €. Prošnja je prišla v obliki seznama stroškov
pogostitev in obiska Postojnske jame. Ker ni priloženih računov ZOSS teh stroškov ne
more povrniti. Predsednik ZOSS kontaktira Petra Končnika glede računov.
Predsedstvo ZOSS stran 5 od 5
- Predsedstvo ZOSS je sprejelo članarine sodnikov za sezono 2010/2011.
Sklep 15: Predsedstvo potrjuje sodniške članarine za tekmovalno sezono 2010/2011 v višini:
A lista – 114,50 €, B lista – 86 €, C1 skupina – 36 €, C2 skupina – 13,5 €, Dk-A – 114,5 €,
Dk-B – 81,5 €, delegati OZS – 50 €. Novi sodniki so oproščeni plačila članarine.
Predsedstvo je promoviralo sodnike, ki so opravili izpite za sodnike 1. in 2. razreda.
Sklep 16: Predsedstvo ZOSS promovira Miho Blaznika in Mojco Tovornik v sodnike 1.
razreda.
Sklep 17: Predsedstvo ZOSS promovira Robija Arha, Matijo Dugarja, Danijela Habjana,
Mihelco Hojski, Tanjo Koren, Tino Lipovec, Matjaža Špendla, Silvestra Štrigla, Vaneta Urha
in Deana Vidmarja v sodnike 2. razreda.
Seja je bila končana ob 21:00.
Zapisal:
Mihajlo Milojevič Predsednik ZOSS
Sekretar ZOSS Boris Spačal
Comments